Deze maatregel richt zich op de jongeren van de mbo-instellingen in de subregio Arnhem, die woonachtig zijn in de subregio en die vanuit de entreeopleiding en vanuit een mbo-2 opleiding uitstromen naar de arbeidsmarkt. Het doel is het realiseren van een geslaagde overgang van school naar werk voor deze doelgroep.

Het project wordt gecoördineerd door het RBL onder leiding van projectleider: Naciye Kayhan

Projecten filteren:

Schakelpunt Onderwijs en Werk

VSV projecten

Deze maatregel richt zich op de jongeren van de mbo-instellingen in de subregio Arnhem, die woonachtig zijn in de subregio en die vanuit de entreeopleiding en vanuit een mbo-2 opleiding uitstromen naar de arbeidsmarkt. Het doel is het realiseren van een geslaagde overgang van school naar werk voor deze doelgroep.

Het project wordt gecoördineerd door het RBL onder leiding van projectleider: Naciye Kayhan

Bekijk project

Start and go mbo

VSV projecten

Dit project is ontstaan uit de maatregel: verbeteren aansluiting onderwijs-onderwijs voor kwetsbare jongeren. Het is gericht op jongeren in het v(s)o, pro, vmbo basis en isk die als gevolg van een aantal belemmeringen niet of moeizaam de overstap maken naar het mbo of daar weer snel uitvallen.

De projectgroep streeft ernaar om deze groep (geschat op ongeveer 70 jongeren) een succesvolle overstap gaan maken.

Projectleiders zijn: Lisette van Straaten en Anita Kluit

Wil je meer weten over dit project dan kan je naar hun website gaan: http://www.start-and-go-mbo.nl

 

Nieuws

Beste LRA collega’s,

In december/januari heeft een aantal van jullie een vragenlijst ingevuld over het verantwoordelijk voelen voor de overstap van jongeren in een kwetsbare positie, van vo naar het mbo.

Hierbij willen we jullie bedanken voor de moeite en een terugkoppeling van de resultaten geven (klik hier: 20190218 uitwerking vragenlijst; in gesprek met onze critical friends 3 (002) (002))

Het doel van de vragenlijsten was om een nulmeting te maken. Hoe kijken de professionals uit het vo en het mbo aan tegen de overstap van jongeren in een kwetsbare positie? Aan de hand van de resultaten van deze vragenlijsten wordt de pilot ‘samen verantwoordelijk’ van het project Start & Go mbo, verder vormgegeven. In de bijlage zijn de resultaten terug te lezen.

Resultaten vragenlijsten (samenvattend)

Iedereen is bereid tot samenwerking en vindt het belangrijk om de overstap van kwetsbare jongeren goed te organiseren en daaraan bij te dragen. Op dit moment is men hier echter nog niet tevreden over. Het vo en het mbo blijken elkaar en elkaars werk onvoldoende te kennen. Dit heeft consequenties voor de aansluiting van het onderwijs en voor de overstap van kwetsbare jongeren van vo naar het mbo. Behoeften en verwachtingen lijken niet overeen te komen bij mensen van vo en mbo. Het lijkt belangrijk als eerste te gaan investeren in het leren kennen van elkaar en van elkaars werk om daarmee gezamenlijk de aansluiting en overstap te gaan verbeteren.

Ambities

Na verdieping in de resultaten, zijn we gekomen tot de volgende ambities:

  1. Het V(S)O en MBO gaan elkaar kennen, dat is de basis om de overstap te kunnen verbeteren. Genoemd worden: gezamenlijke studiedagen, docenten die zowel op vo als mbo werken, bij elkaar kijken/ meedraaien, warme overdracht structureel faciliteren en organiseren, werken aan een doorlopende ondersteuningslijn en een denktank inrichten met mensen van vo, mbo en leerlingen.
  2. Er komen routekaarten (onderwijs/zorg) beschikbaar waardoor ‘we elkaar snel kunnen vinden’. Waar de jongere zich binnen een route meldt (gemeld wordt), pakt een professional de vraag op en zorgt dat de jongere bij de juiste persoon terecht komt. De jongere wordt niet eerder losgelaten.

Collega’s die mee willen werken aan deze ambities zijn van harte welkom!

Graag opgeven via de website: https://www.start-and-go-mbo.nl/#

Met vriendelijke groeten,

Marith Berntsen en Anita Kluit

Bekijk project

Aanpak verzuim 18+

VSV projecten

Dit project zorgt ervoor dat bij ongeoorloofd verzuim de geregelde schoolgang weer wordt opgepakt en om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.

Het wordt gecoördineerd door het RBL. Onder leiding van Marith Berntsen.

Bekijk project

Sluitende keten

LRA projectenVSV projecten

De Sluitende Keten in de overstap vo naar vmbo (voortaan aangeduid als de Sluitende Keten, is een samenwerkingsproject tussen de scholen die verbonden zijn aan de Lerende Regio Arnhem e.o.(LRA) en het Regionaal Bureau Leerlingenzaken Midden Gelre (RBL) (waaronder leerlingzaken en de Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie van de regio Arnhem (RMC).

Alle partijen hebben o.a. de opdracht het voortijdig schoolverlaten terug te dringen en hebben daarom in dit project kun krachten gebundeld.

Het project is in 2005 van start gegaan. Gemiddeld is in de afgelopen jaren de overstap van ruim 2000 leerlingen gecontroleerd en in beeld gebracht.

Vanaf 2011 wordt gebruik gemaakt van het programma Overstap vo – mbo, onderdeel van de Portal van Intergrip. Door dit programma wordt de overstap voor alle betrokkenen bij het project inzichtelijk gemaakt.

De overstap van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, en voortgezet speciaal onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs vormt om meerdere redenen een risicomoment in de schoolloopbaan van jongeren.

Bekijk project